Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Hiệp - UV HĐQT

Ông Bùi Đình Sơn - UV HĐQT

Ông Trần Quang Huy - UV HĐQT

Ông Đặng Văn Ánh - UV HĐQT/Tổng Giám đốc

 

BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Ngọc Sơn  Phú - Trưởng ban

Ông Nguyễn Trọng Huy

Bà Hoàng Thị Tuyền

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Đặng Văn Ánh - Tổng Giám đốc/UV HĐQT

Ông Lê Thanh Tâm - Phó TGĐ

Ông Trương Quang Vinh - Phó TGĐ

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông Nguyễn Văn Túc